Agenda ALV 2020

 1. Opening
 2. Verslag vorige vergadering ( 11 maart 2019) .
 3. Jaarverslag 2019 (ligt voor de vergadering ter inzage) .
 4. Jaarrekening 2019 (ligt voor de vergadering ter inzage).
 5. Balans per 31-12-2019 (ligt voor de vergadering ter inzage).
 6. Kascontrole en benoeming kascommissie .
 7. Begroting 2020 (ligt voor de vergadering ter inzage).
 8. Bestuursverkiezing (zie toelichting Ad 8 ).
 9. Programma 2020 (zie agenda ).
 10. Voorstel en stemming maximum aantal leden (zie toelichting Ad 10.)
 11. Toelichting op de AVG.
 12. Rondvraag en sluiting.

Ad 8 . Bestuursverkiezing
Statutair mogen bestuursleden maximaal 3 jaar zitting hebben en moet het bestuur een aftreedrooster opstellen. Af te treden bestuursleden zijn direct herkiesbaar (mits zich herkiesbaar gesteld). Volgens het Reglement worden bestuursleden gekozen voor 2 jaar. We hebben 4 bestuursleden waarbij het volgende aftreedrooster is afgesproken.

JaarFunctieNaam
2020Secretaris, Technische commissieGer, Gerrit
2021Voorzitter, PenningmeesterJos, Erik
2022 Secretaris, Technische commissie

Dit jaar treden Ger Basten en Gerrit Hillen af. Beiden stellen zich weer beschikbaar en herkiesbaar. Eventuele kandidaten kunnen zich opgeven tot voor aanvang van de vergadering.

Ad 10. Voorstel en stemming maximum aantal leden
Momenteel staat in artikel 4 van v1.3 van het reglement van de Oldtimer en Klassieker Vereniging “de Oetl aotklep” vermeld dat het maximum aantal leden 100 bedraagt. Het bestuur wil tijdens de ALV vragen om een wijziging door te voeren om dit aantal terug te brengen naar 55 en hierover formeel te stemmen . Er zijn meerdere argumenten waarom dit als noodzakelijk wordt geacht. Deze worden tijdens de ALV door het bestuur toegelicht.

Tot 2 maart!

Namens het bestuur , Ger Basten