Agenda ALV 2022

 1. Opening
 2. Verslag vorige vergadering ( 02 maart 2020) .
 3. Jaarverslag 2020 + 2021.
 4. Jaarrekening 2020/2021 (ligt voor de vergadering ter inzage).
 5. Balans per 31-12-2021 (ligt voor de vergadering ter inzage).
 6. Kascontrole en benoeming kascommissie .
 7. Begroting 2022 (ligt voor de vergadering ter inzage).
 8. Bestuursverkiezing (zie toelichting Ad 8 ).
 9. Programma en kalender 2022 (zie agenda ).
 10. Privacy data van leden.
 11. Rondvraag en sluiting.

Ad 8 . Bestuursverkiezing
Statutair mogen bestuursleden maximaal 3 jaar zitting hebben en moet het bestuur een aftreedrooster opstellen. Af te treden bestuursleden zijn direct herkiesbaar (mits zich herkiesbaar gesteld). Volgens het Reglement worden bestuursleden gekozen voor 2 jaar. We hebben 4 bestuursleden waarbij het volgende aftreedrooster is afgesproken.

JaarFunctieNaam
2021Voorzitter, PenningmeesterJos, Erik
2022Secretaris, Technische commissieGer, Gerrit
2023Voorzitter, PenningmeesterJos, Erik

Omdat we ten gevolge van het Corona tijdperk het jaar 2020 en 2021 gelijktijdig behandelen in deze ALV , zullen alle bestuursleden herkiesbaar zijn.

Aftredend zijn Ger Basten , Gerrit Hillen , Jos Mulder en Erik Schoenmakers. Alle bestuursleden hebben aangegeven zich weer herkiesbaar te stellen voor de geldende periode. Eventuele kandidaten kunnen zich opgeven tot voor aanvang van de vergadering.

Tot 14 maart!

Namens het bestuur , Ger Basten