Clubavond 6 januari 2020

Afmeldingen:  Gerrit Hillen,Benno Kroeze,Dennis Case, Marcel van Hameren, Sean van Hameren.

Overlijden Hans Allers
Op 20-12-2019 is ons voormalig lid Hans Allers overleden.
Onze gedachten zijn bij Hans, zijn familie en bekenden. Ter nagedachtenis hebben we een minuut stilte gehouden.

Contributie 2020
Het is weer toegestaan om contributie te betalen. De penningmeester geeft aan dat hij de contributie a 35,- voor 1 februari wil ontvangen.

Sociaal Maatschappelijk doel.
Henk Brouwer geeft een update van de rit die op zondag 17 mei 2020 gereden gaat worden. het voorlopige programma kan gelezen worden door op de link in de agenda de klikken.

Kerst 2019: Donatie van Ing Nederland fonds voor Medewerkers

Om dit fantastische initiatief te ondersteunen heeft Marie-Jose van den Hombergh een aanvraag voor een donatie door het ING Nederland fonds voor Medewerkers ingediend. Als verlaat kerstkado is een nieuwe sponsor bijdrage van 1000,- aan de organisatie van dit sociaal maatschappelijke doel aangeboden. Hartelijk dank, namens alle leden van de Oetlaotklep voor deze gulle gift.

Jaarplanning 2020
De agenda voor 2020 is toegelicht. Er zijn nog enkele avonden niet ingevuld. De leden zijn gevraagd om hier invulling aan te geven. Er zijn enige suggesties gedaan hiervoor, info volgt

Verzekeringen, aansprakelijkheid e.d
Er is enige onduidelijkheid de over aansprakelijkheid bij het meerijden van gasten. Een ieder dient hiervoor zijn eigen verzekering te raadplegen.

Bart Sanders biedt aan om bij de Fehac navraag te doen of gebruik gemaakt kan worden van de aansprakelijkheidsverzekening van de Fehac

Rondvraag
* Ton Schreurs vraagt hoe het met de bouw van de Ferrari Truck van Hans Hendrickx is gesteld. Hans geeft uitgebreid uitleg en zal binnenkort wat foto’s voor op onze site doorsturen.

* Peter de Groot vraagt of er evt. bekenden met een oldtimer mogen meerijden, zodat er meer plaatsen voor de ouderen (deelnemers) beschikbaar komen met de Rit van 17 mei a.s. komen. Antw. Henk: Heel graag, zeer welkom, geen bezwaren.

* Erik Schoenmakers ontving een mail van Arnoud op de Weegh die een presentatie wil komen geven over “verborgen schatten”/ schuurvondsten in Europa/ de Schlumpf collectie. Hier zijn wel kosten aan verbonden. Het bestuur bekijkt hiervoor de mogelijkheden; info volgt nog.

*Peter de Groot vraagt of er belangstelling is om de 1e praatavond van het nieuwe jaar de partners mee te nemen; een soort van ontmoeting / nieuwjaarsreceptie.  Leden kunnen hier een heel jaar over nadenken…

3 gedachten over “Clubavond 6 januari 2020

 1. Hieronder staat mijn informatie rond verzekering en passagiers tijden de Ouderenrit in mei a.s., die ik aan Henk Brauer heb gestuurd.
  Op verzoek van Erik plaats ik hier graag die tekst.
  —————————————————————————–
  Dag Henk,

  Zoals besproken tijdens de laatste clubavond heb ik nagevraagd of de collectieve FEHAC WA verzekering voor aangesloten oldtimerclubs iets kan betekenen voor de Ouderenrit in mei 2020.

  Allereerst de algemene dekking tijdens een door de FEHAC aangesloten club geörganiseerde activiteit. De FEHAC verzekering dekt schades door de club, haar leden of op dat moment acterende vrijwilligers veroorzaakt.

  De kern van de collectieve FEHAC WA verzekering is dus schade geleden door derden ten gevolge van een handelen of nalaten van een aangesloten club, bestuursleden, leden of vrijwilligers, in de uitoefening van een clubactiviteit.

  Tijdens de clubavond zijn vragen gesteld die te maken hebben met de passagier(s) die door onze club worden uitgenodigd om mee te rijden in voertuigen van clubleden.

  De gestelde vragen vallen volgens mij uiteen in twee categorieën:
  1. Schade ontstaan aan het meerijdend voertuig door de passagier die meerijdt
  2. Schade ontstaan aan derden en/of de meerijdende personen en/of het meerijdend voertuig door invloeden van binnen of buiten af (“verkeersongeluk”)

  Punt 1:
  Tijdens de clubavond zijn enkele voorbeelden genoemd. Deze schade en vergelijkbare andere schades vallen zeker niet onder de FEHAC WA verzekering.

  Wel heeft de passagier normaliter zelf een WA verzekering. Die kan de schade toegebracht aan het voertuig dekken. En dan kan ook nog elke oldtimerbezitter/-deelnemer zelf voorzorgsmaatregelen treffen.

  Punt 2:
  Hier is de schuldvraag bepalend en daarvoor bestaan de normale WA of all-inclusive verzekeringen die het clublid voor zijn/haar voertuig heeft afgesloten.

  Voor de meerijdende passagier(s) geldt dat tegenwoordig een WA verzekering onder voorwaarden ook dekking biedt voor letsel toegebracht aan de passagier(s), weer afhankelijk van de schuldvraag. Als het clublid de veroorzaker is, dan kan een extra inzittendenverzekering nog dekking bieden.

  Er staat hiervan een aardig overzicht bij de Consumentenbond: https://www.consumentenbond.nl/autoverzekering/inzittendenverzekeringen
  Lees vooral de paragraaf “Verschil met WA-dekking”.

  Aandachtspunt: Check of speciaal de oldtimerverzekeringen (WA of all-inclusive) ook de inzittenden mee verzekeren!

  Conclusie:
  Punt 2 speelt altijd een rol, vanaf het moment dat we met onze oldtimer de openbare weg op rijden. Dit kan dus nooit een bezwaar zijn voor een Ouderenrit.

  Om punt 1 goed te tackelen zou ik in de uitnodiging aan de diverse zorginstanties uitdrukkelijk wijzen op de WA verzekeringsplicht die elke natuurlijke persoon normaliter moet hebben. Laat de zorginstantie daar ook voor tekenen. Dezelfde procedure die meestal geldt als jij aan een oldtimerrit deelneemt en dan tekent voor het hebben van minstens een WA verzekering.

  Daarmee lijkt mij het tijdens de clubavond genoemde bezwaar opgelost.

  Succes met de voorbereidingen!

  Groet,

  Bart

 2. 1)Als je iets (waardevols, moois) wilt doen kunnen er risico’s aan zitten. Beginsel: Iemand die iets (verkeerds) doet is daar zelf voor aanspreekbaar/aansprakelijk .(over algemeen: uitzonderingen daar gelaten).
  Om risico’s in te dekken zijn er wettelijke verplichte WA verzekeringen(voertuigen) en persoonlijke WA verzekeringen ( gering bedrag die ~iedereen normaal heeft).
  2) De vrijwilligers van de Stichting Algemene Hulp­dienst en de Oetlaotklep zijn via de Gemeente Venlo verzekerd d.m.v. hun op VNG afspraken/specificaties gebaseerde vrijwilligersverzekering. Alle vrijwilligers zijn gratis verzekerd waarbij onder vrijwilligers wordt verstaan, de persoon die in enig organisatorisch verband onverplicht en onbetaald, werkzaamheden verricht ten behoeve van anderen in en rondom Venlo en/of de Venlose samenleving waarbij een maatschappelijk belang wordt gediend. Hierbij moet uiteraard kunnen worden aangetoond (bij schademelding) dat de betreffende persoon daadwerkelijk op dat moment als vrijwilliger actief was. Of er uiteindelijk wordt uitgekeerd is aan de verzekeraar en afhankelijk van een aantal factoren. Belangrijk om te weten is dat deze verzekering uitgaat van een zogenaamde ‘secundaire’ dekking. Dit houdt in dat de eigen, of een reeds elders afgesloten verzekering, altijd voorgaat. De vrijwilligerspolis is in feite een vangnet en komt pas aan bod op het moment dat andere verzekeringen niet uitkeren of dat de vrijwilliger toch met schade achterblijft. ( Beginsel vrijwilligers moeten niet met schade blijven zitten in geval van …. bij hun inzet als vrijwilliger). Bestuursaansprakelijkheid valt ook onder deze verzekering. Voor meer informatie verwijzen we u naar de website van de Gemeente Venlo.
  Deze info staat in ons AHD jaarverslag, (krijgen alle vrijwilligers en relaties jaarlijks) en de de vrijwilligersovereenkomst.
  Praktijk”:De AHD heeft in haar 40 jarig bestaan ( en we vervoeren toch veel cliënten of gaan naar hun toe ~ 80.000 in die 40 jaar ). We (AHD) heeft in die periode 1 keer een schade geval gehad/ingediend. Dat is netjes afgehandeld.
  3) Vragen ook zoals beloofd bij de MA run neergelegd . Hun antwoord, Op verzoek van Angelique geef ik antwoord op de gestelde vragen, omdat ik als secretaris voor de MA-Run dit thema in mijn takengebied heb.
  Ik ben ook samen met een ander bestuurslid in november nog naar een uitleg bijeenkomst geweest in Venlo, op uitnodiging van de Gemeente.Hier heeft iemand van de verzekering een uitlegsessie gehouden en konden vragen worden gesteld.Een van de bijlagen geeft een beeld van de presentatie van 27 november vorig jaar.De gemeente Venlo heeft voor iedereen die vrijwilligerswerk doet een WA verzekering afgesloten.Je hoeft niet aangemeld of geregistreerd te zijn om hier gebruik van te kunnen maken. Wij houden wel een registratie bij van alle vrijwilligers die de MA-Run ondersteunen, ongeacht de rol van de vrijwilliger.
  HOE ZIT HET MET AANSPRAKELIJKHEID EN HOE IS DAT AFGEDEKT BIJ:
  1) SCHADE VEROORZAAKT DOOR DEELNEMERS INZITTENDE NIET MOTORRIJDERSDe deelnemers / passagiers hebben zelf een verplichte WA verzekering voor schade aan derden, door hun toedoen.In geval van twijfel, altijd de WA verzekering van de Gemeente aanspreken, vaak hebben ze coulance regelingen.
  2)  SCHADE VEROORZAAKT DOOR MOTORRIJDERS / BESTUURDERS VAN MOTORVOERTUIGEN AAN INZITTENDENOok hier geld dat in eerste instantie de bestuurder zijn eigen WA verzekering zal aanspreken.In geval dat hem dit no-claim zou gaan kosten, kan ook hier weer de WA verzekering van de gemeente worden aangesproken.Over het algemeen een complexe materie, maar er kan veel vaker van de WA verzekering van de gemeente Venlo gebruik gemaakt worden als wordt gedacht.In het algemeen moet een claim bij de gemeente worden ingediend.De gemeente Venlo heeft met de verzekering geregeld dat eventuele claims rechtstreeks kunnen worden ingediend bij de verzekering.Als er behoefte is mag je gerust eens langs komen, dan lopen we samen eens door de voorwaarden heen van de Gemeentelijke WA verzekering voor vrijwilligers.We kunnen dan ook een aantal praktijk situaties samen doorlopen om wat inzicht te krijgen in de materie.Bel me gerust op, misschien kan ik jullie wel ondersteunen als vrijwilliger/contactpersoon mbt eventuele verzekeringsvraagstukken? Bijlagen van gemeentelijke verzekering zijn beschikbaar.
  Met vriendelijke groet,Frans Verhaegh Secretaris Stichting M.A.-Run
  4) Vragen neergelegd bij FEHAC door Bart zie voorgaande reactie
  De conform Fehac regels werkende verzekeringsmaatschappijen ( o.a. GIO) hebben rondritten etc. opgenomen onder de dekking. Nu hebben we geen echte rondrit of colonne ( zoals MA run). Oldtimers rijden individueel met een routebeschrijving als hulpmiddel.Meer info zie FEHAC site
  Daarmee lijkt mij het tijdens de clubavond genoemde bezwaren opgelost.
  5) In de routebeschrijving (voor deelnemers) wordt opgenomen:
  Deelnemers/vrijwilligers hebben de wettelijk verplichte (voertuigen)en persoonlijke WA verzekeringen afgesloten en de organisatie is niet aansprakelijk te stellen voor schade of enige andere aansprakelijkheid voortvloeiend uit deelname aan deze tocht. Er zijn 2 vangnetverzekeringen: van Gemeente Venlo en FEHAC ( zie voor meer info hun sites) . Door de deelnemers wordt toestemming gegeven om foto,s/films genomen tijdens deze rit enkel op eigen ( Oetloatklep en AHD) aangekoppelde websites/ facebooksite en persberichten te plaatsen. (Persoonlijke gegevens worden intern gehouden). Mensen die dat niet willen dienen of niet verzekerd zijn dienen dat vooraf aan de organisatie dat te melden.
  6 Totaal Conclusies:
  – Als je als vrijwilliger iets (moois) wilt doen loop je een zeer klein risico ,
  – veel gedekt , mogelijk en vastgelegd, ( m.i. mogelijk zelfs over verzekerd).
  – m.i. zijn de tijdens de clubavond genoemde vragen afdoende beantwoord.

 3. het adres waar je je uit-/ en inlaatspruitstukken kunt laten coaten tegen concurrerende prijzen :
  Speedline Coatings
  WALEWEINLAAN 142
  5665 CL Geldrop
  Mobiel:06 53979428
  Eerder had Speedlinecoating in Best ook een vestiging , hier heb ik de in- en uitlaatspruitstukken van onze Renault uit 1931 laten coaten , Deze coating zit er na 39 jaar nog steeds vast op. Heb er enkele jaren geleden een 6-cilinder uitlaatspruitstuk uit 1929 aangeboden en dit deden ze voor minder dan de helft t.o.v. van een bedrijf uit Helden met 5 jaar garantie.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *